Algemene voorwaarden Wildlife Film Festival Rotterdam

Artikel 1: begripsomschrijving
1. In de onderhavige algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in
enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
a. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Wildlife Film Festival
Rotterdam;
b. bezoeker: de partij die met Wildlife Film Festival Rotterdam een overeenkomst aangaat;
c. evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar
niet uitsluitend een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, waaronder – doch
niet beperkt tot – een filmvoorstelling, expositie of live Event;
d. locatie: Filmtheater Cinerama, Rotterdam of een andere bioscoop waar WFFR een
evenement organiseert;
e. overeenkomst: de overeenkomst tussen Wildlife Film Festival Rotterdam en u als de
bezoeker;
f. partijen: de aanduiding van u als bezoeker en Wildlife Film Festival Rotterdam
gezamenlijk;
g. Wildlife Film Festival Rotterdam of WFFR: Stichting WFFR, de partij met wie u als
bezoeker een overeenkomst aangaat;
h. producten: alle producten die Wildlife Film Festival Rotterdam aanbiedt, waaronder tickets,
en passe- partouts.
i. ticket: het toegangsbewijs tot een evenement;
j. promocode: een promocode kan op de website worden ingevoerd bij de aanschaf van een
ticket van een filmvoorstelling van Wildlife Film Festival Rotterdam.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van
iedere aankoop van producten, zowel middels de website (via Stager of Filmchief) als de
kassa van WFFR, die de bezoeker plaatst bij WFFR en op de daaruit voortvloeiende
overeenkomst.
2. Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de houder
van de locatie. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de
onderhavige algemene voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de
bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden. Afschrift
van de algemene voorwaarden van de houder van de locatie is op website van de houder
van de locatie te vinden.

Artikel 2: betaalwijzen
De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:
a. Bij aankoop via de website van Stager (voor WFFR in de bioscoop): iDEAL en creditcard
(Visa en Mastercard). De producten worden ontvangen per e-mail.
b. Bij aankoop via de website van Filmchief (voor WFFR Online): iDEAL.
c. Bij aankoop aan de kassa tijdens het evenement: per pintransactie.

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst
2. Bij een aanschaf van een ticket via de website komt de overeenkomst tot stand door de
bevestiging van de aankoop per e-mail.
3. Het is niet mogelijk om ten aanzien van de definitief tot stand gekomen overeenkomsten
wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren c.q. te ontbinden. WFFR geeft derhalve geen
geld terug wanneer de overeenkomst eenmaal tot stand isgekomen.
4. Mocht WFFR ten gevolge van maatregelen van de (lokale) overheid of bioscoop in verband
met Covid-19, een evenement in de bioscoop moeten annuleren, ontvangt de bezoeker op
verzoek daartoe per aangeschaft ticket voor een evenement in de bioscoop, een ticket voor
een online evenement .
5. Evenementen die WFFR online aanbiedt, zijn uitsluitend te bekijken op de door WFFR op de
website aangegeven data en tijden.

Artikel 4: tickets
1. De door WFFR geleverde tickets zijn en blijven eigendom van WFFR en worden door
WFFR aan de bezoeker geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van WFFR nimmer is toegestaan:
a. de tickets door te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op
commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
b. De tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere
wijze te refereren aan de tickets.
2. WFFR behoudt zich te allen tijde het recht voor om geen overeenkomst aan te gaan met een
bezoeker.

Artikel 5: passe-partouts (indien aangeboden)
1. Passe-partouthouders ontvangen aan de balie van de locatie een polsbandje.
2. Passe-partouthouders dienen voor de films die zij willen bezoeken via de website (www.wffr.nl)
een ‘Passe Partout’ ticket (0 euro tarief) voor de betreffende films aan te schaffen.
3. Passe-partouthouders hebben recht om voorstellingen van WFFR bij te wonen, met
uitzondering van de openingsfilm, mits zij een polsbandje en een ticket kunnen tonen.
4. WFFR heeft te allen tijde het recht om af te zien van de verkoop van passe-partouts.

Artikel 6: aansprakelijkheid
1. Indien en voorzover het evenement door WFFR dan wel de houder van de locatie wordt
geannuleerd, zal WFFR aan de bezoeker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover
aantoonbaar aan WFFR voldaan. Niet vergoed worden eventuele extra kosten die cliënt heeft
betaald voor de diensten van WFFR. WFFR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
2. WFFR is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing,
verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de bezoeker tijdens of ten gevolge van een
bezoek aan het evenement of de locatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de
zijde van WFFR.
3. Indien en voorzover WFFR tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar
verplichtingen jegens de bezoeker kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder
dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen.
4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, terreurdreiging, oorlogsgevaar en oproer,
epidemieën en maatregelen ter bestrijding daarvan, belemmerende maatregelen zowel van
binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk
Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en
apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen,
sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in
buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van
WFFR verlangd kan worden.

Artikel 7: intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de
eventuele tekst en (reclame)muziek van WFFR alsmede met betrekking tot de door WFFR
gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij WFFR. Het is de bezoeker niet
toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of
anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van WFFR.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de
locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de organisator dan wel bij de oorspronkelijke
rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de cliënt
niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/ of te verveelvoudigen of
anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 8: gedragsregels WFFR / locaties
1. De bezoeker zal zich dienen te houden aan de gedragsregels van WFFR en Cinerama. Een
aantal van de belangrijkste regels van WFFR wordt hieronder genoemd:
2. Het is verboden om foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar
de locatie en tevens is het verboden om ook daadwerkelijk opnames te maken van films, video,
en ander auteursrechtelijk beschermd werk. Evenmin zal het de bezoeker zijn toegestaan
tijdens voorstellingen een mobiele telefoon ingeschakeld te hebben. Indien en voorzover
dergelijke apparatuur desondanks wordt aangetroffen behoudt WFFR danwel de houder van
de locatie zich te allen tijde het recht voor om voornoemde apparatuur in beslag te nemen;
3. Het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en
andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een evenement en/of de locatie; WFFR en
de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het
evenement bij het betreden van de locatie te fouilleren. WFFR en de houder van de locatie
behouden zich het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan
voornoemde fouillering de toegang tot de locatie te weigeren;
4. WFFR en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun
moverende redenen de bezoekers van het evenement de toegang tot de locatie te weigeren
indien en voorzover zou blijken dat het ticket niet is verkregen via WFFR;
5. WFFFR en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers
die na aanvang van het evenement arriveren de toegang tot de locatie te ontzeggen;
6. WFFR en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het
evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker verklaart zich bekend
en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te
verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking
en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 9: aanvullende bepalingen
1. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te
eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene
voorwaarden van de overeenkomst en/of de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen
zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen
die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het
dichtst benadert.
2. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen
slechts schriftelijk geschieden.
3. Eventuele klachten van bezoekers naar aanleiding van de door WFFR geleverde diensten
dienen gemaild te worden aan info@wffr.nl.
4. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden
mochten ontstaan, worden naar Nederlands recht afgedaan en zullen in eerste instantie
worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.