Privacybeleid

tichting Wildlife Film Festival Rotterdam (Stichting WFFR) verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam, Brandingdijk 112 (3059 RB), Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister met nummer 60575131.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Stichting WFFR verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website verlopen
Het uitvoeren van een door Stichting WFFR georganiseerde wedstrijd of tentoonstelling;
Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om klanten nader te kunnen informeren met betrekking tot een evenement waarvoor de klant een kaart heeft gereserveerd en/of gekocht;
Voor marketing activiteiten van Stichting WFFR, meer specifiek om klanten te kunnen informeren over Stichting WFFR, de evenementen van Stichting WFFR en andere producten en diensten van Stichting WFFR;
Om de nieuwsbrief toe te kunnen sturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld;
Voor statistische, analyse en onderzoeksdoeleinden (onder meer een klanttevredenheidsonderzoek);
De naleving van wettelijke verplichtingen.
Rechtsgrondslag voor de verwerking is het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst die Stichting WFFR met u sluit, uw deelname aan een door Stichting WFFR georganiseerde wedstrijd, de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stichting WFFR en van haar klanten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief vraagt Stichting WFFR uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

3. Welke persoonsgegevens; bron

Stichting WFFR verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens, functie, IP-adres en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden.

Stichting WFFR verkrijgt de persoonsgegevens, omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Stichting WFFR deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden. Persoonsgegevens kunnen mede worden gedeeld met ingeschakelde opdrachtnemers die tijdens het festival bijvoorbeeld een tentoonstelling of wedstrijd organiseren. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, sluit Stichting WFFR in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door Stichting WFFR in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Voor het verzorgen van mailings schakelt Stichting WFFR MailChimp in als verwerker. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan Privacy Shield. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden.

7. Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Bij het bezoeken van de website kunnen functionele en analytische cookies worden geplaatst.

Google Analytics

De website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Stichting WFFR maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. Stichting WFFR maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.

8. Uw rechten

U hebt het recht om Stichting WFFR te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Stichting WFFR te verzoeken om de gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Stichting WFFR per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Stichting WFFR neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Wijzigingen Privacyverklaring

Stichting WFFR houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze website van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Stichting WFFR via:

Stichting WFFR
Brandingdijk 112
3059 RB Rotterdam
info@wffr.nl